Тарифа

Ц Е Н И

НА ПРЕВОЗНИТЕ ДОКУМЕНТИ  ЗА ПЪТУВАНЕ С ОБЩЕСТВЕНИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ВИД НА ПРЕВОЗНИЯ ДОКУМЕНТ

   ЦЕНА /лв./

  1.

  КАРТИ

1.1

За еднократно пътуване

  1,00

1.2

 

За еднократно пътуване, продаван от водача

  1,00

1.3

 

За еднократно пътуване, издаван от автомат в тролейбусите и трамваите

  1,00

1.4

 

За еднократно пътуване, издаван от автомат на входовете на метрото или от касиер в каса на „Метрополитен” ЕАД - за метро

  1,00

1.5

 

За еднократно пътуване, издаван от стационарен автомат

  1,00

1.6

 

Електронна карта за десет еднократни пътувания за един пътник, зареден в електронна карта, за трамваи и тролейбуси

  8,00

1.7

 

Електронна карта за десет еднократни пътувания, зареден в електронна карта, за метро

  8,00

2.

 АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ПО

 РЕДОВНА   

 ТАРИФА 

Персонализирани

Неперсонализирани

2.1

 Еднодневна -  за всички линии

                                      4,00

2.2.

 Карта с талони за десет еднократни

 пътувания за     един пътник

                                      8,00

2.3

 Месечна - за една линия наземен транспорт

  23,00

  28,00

2.4

 Месечна - за метро

  35,00

  42,00

2.5

 Месечна - за всички линии

  50,00

  60,00

2.6

 Тримесечна - за всички линии

130,00

156,00

2.7

 Шестмесечна - за всички линии

255,00

306,00

2.8

 Годишна /дванадесет месеца/ - за всички

 линии

500,00

600,00

2.9

Карта за еднократно пътуване, продавана от контрольор по редовността на пътниците

                                 20,00

2.10

Карта за нетаксуван пътник с Електронна карта в тролейбуси и трамваи

                                   1,00

ВИД НА ПРЕВОЗНИЯ ДОКУМЕНТ

   ЦЕНА /лв./

3.

 АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ПО    

 ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ТАРИФА

персонализирани

 Един месец  

 всички  

 линии

Един месец една линия /от  наземен транспорт или от метро/

3.1

Лица, получаващи пенсия при условията на гл.VІ от КСО, навършили възраст по чл.68, ал.1-3 от същия кодекс

 26,00

11,00

3.2

Студенти

 21,50

  9,00

3.3

Докторанти

 35,00

16,00

3.4

Ученици

 

 

 

ученическа карта

 20,00

  9,00

 

ученическа карта за един месец всички линии, по чл.29 т. 8 от наредбата

 10,00

-

3.5

Ученици от специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца и СУПЦ по чл.29, ал.1, т.9 от наредбата

   5,00

-

3.6

Спасители на ПКСС

 21,00

-

3.7

Членове на семейства /съпруг; съпруга/ на работници и служители на ГТ

 26,00

-

3.8

Хора с увреждания с намалена работоспособност: 

 

 

 

от 50% до 70,99%

 20,00

-

 

от 71% до 90%

   6,00

-

 

над 90% без право на чужда помощ

   6,00

-

 

над 90% с право на чужда помощ, ползващ придружител/и/

   8,00

-

 

над 90% с право на чужда помощ, неползващ придружител/и/

   6,00

-

3.9

Хора с увреждания до 18 годишна възраст с 50% и над 50% вид и степен на увреждане

   6,00

-

3.10

Приемен родител по чл.29, ал.1, т.10 от наредбата

   6,00

-

3.11

Лица над 68 години

   8,00

-

3.12

Лица по чл.29 т.14 от наредбата

   0,00

-

3.13

Куче-водач

   0,00

-

4.

АБОНАМЕНТНИ КАРТИ – ГОДИШНИ ЗА ВСИЧКИ ЛИНИИ

4.1

Ветерани от войните

   0,00

4.2

Военноинвалиди и военнопострадали

   0,00

4.3

Държавни служители по чл.209 от ЗМВР

   0,00

4.4

Държавни служители по чл.80 от ЗДА „НС”

   0,00

4.5

Лица по чл.29 т.13 от наредбата

 280,00

4.6

Лица, наградени със званието „Почетен гражданин на София”

   0,00

4.7

Деца до 7 годишна възраст

   0,00

 

Електронен носител - 2.00лв.