Превозни документи

КАРТИ ЗА ЕДНОКРАТНО ПЪТУВАНЕ

 • Карта за еднократно пътуване

Предварително закупената карта за еднократно пътуване задължително се перфорира в превозното средство веднага след качване на най-близко разположения перфоратор. Ако пътникът не се е снабдил предварително с нея и няма абонаментна карта за по-дълъг период, е длъжен да се качи от първа врата в превозното средство, да закупи карта за еднократно пътуване, продавана от водача и да я перфорира на най-близко разположения перфоратор.

 • Карта за еднократно пътуване, издавана от автомат в тролейбусите и трамваите или карта за еднократно пътуване, издавана от стационарен автомат

Закупува се от автомат, монтиран в трамваите и тролейбусите. Не е необходимо валидирането му чрез перфоратор, тъй като в момента на издаването му от автомат върху него се отпечатват датата, часа, № на превозното средство и спирката. Важи само за еднократно пътуване в превозното средство, в което е закупен.

 • Карта с талони за десет еднократни пътувания на един пътник, всеки от тях важи съответно в комплект с талон №10

Картата се състои от десет талона за еднократно пътуване с един и същи номер и може да се ползва само от един пътник. Съответния талон от картата се перфорира в превозното средство веднага след качване на най-близко разположения перфоратор. Талон от картата може да се ползва и за таксуване на багаж, в случай, че пътникът пътува с талон от същата карта.

 • Карта за десет еднократни пътувания на един пътник, зареден в електронна карта - в тролейбусите и трамваите

Електронна карта се зарежда с 10 или кратни на 10 пътувания само в тролейбусите и трамваите. Тя се таксува на валидаторите, разположени близо до вратите, веднага след качване в превозното средство. С този вид превозен документ важи за пътуване само в тролейбусите и трамваите и с него се таксува само един пътник.

 • Карта за еднократно пътуване, продавана от контрольор по редовността на пътниците

Картата е на стойност двадесет пъти по-висока от цената на картата за еднократно пътуване и се издава и валидира от контрольор по редовността на пътниците като дава право на пътника да продължи пътуването със същото превозно средство.

 • Карта за нетаксуван пътник с валидна абонаментна карта на електронен носител в тролейбуси и трамваи

Картата е на стойност цената на картата за еднократно пътуване и се издава и валидира от контрольор по редовността на пътниците като дава право на пътника да продължи пътуването със същото превозно средство.

Карти за еднократно пътуване и картите с талони за десет еднократни пътувания за един пътник  могат да се закупят от всички пунктове на "Център за градска мобилност" ЕАД, както и от разпространители в търговската мрежа.


АБОНАМЕНТНИ КАРТИ

Абонаментните карти са на хартиен и на електронен носител и биват персонализирани и неперсонализирани.

 • Персонализираните на електронен носител се зареждат по редовна или преференциална тарифа
 • Неперсонализираните на електронен носител се зареждат само по редовна тарифа

Електронната карта е редовен превозен документ след таксуване на валидаторите, разположени в близост до вратите на тролейбусите и трамваите - веднага след качване или на валидаторите, разположени на бариерите за вход на метрото. Валидаторите таксуват само електронна карта с валиден маршрут и период.

 

С абонаментна карта, издадена за една определена линия може да се пътува с всички превозни средства само в участъците на линиите, в които маршрутите им съвпадат и имат общи спирки, включително спирките в рамките на едно кръстовище, с отбелязаната в картата линия, както и при временна организация на движението по заместващите линии.  При валидиране на картата за една определена линия на валидатор в превозно средство от друга линия,  на дисплея излиза дата на валидност и  номерът на линията, за която е издадена, както и предупредително съобщение: „Внимание! Можете да пътувате по линията само в участъците с общи спирки”.

           

Пътник с редовен превозен документ има право да превозва в превозните средства на обществения градски транспорт безплатно до 2 броя ръчен багаж, вкл. музикални инструменти,като сбора от трите измерения  за всеки от тях не надвишава 140 см. Багажът на пътника не трябва да представлява опасност за другите пътници, да не пречи на видимоста на водача на превозното средство и да не представлявазаплаха за сигурността и безопасността на движение.

Категории пътници с право на преференциални карти  и условия за издаването им

 • лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VI от Кодекса за социално осигуряване, навършили възраст по чл. 68, ал. 1-3 от същия кодекс, с постоянен адрес на територията на Столична община – картите се издават/зареждат срещу личен паспорт или лична карта и пенсионно разпореждане (оригинал или нотариално заверено копие) за осигурителен стаж и възраст - във всички пунктове за продажба на електронни карти;
 • лица над 68 навършени години с постоянен адрес на територията на Столична община - картите се издават/зареждат срещу личен паспорт или лична карта - във всички пунктове за продажба на електронни карти;
 • спасители на Планинската контролно-спасителна служба-картите се издават/зареждат за календарната година, по списък, утвърден от ръководителя на ПКСС и лична карта  в пункт за продажба на пл. „Възраждане” № 1.
 • всички редовни студенти в колежи и висши учебни заведения с ректорат на територията на Столична община, включително дипломантите до първа дипломна сесия -картите се издават/зареждат срещу лична карта и студентска книжка със записана съответна учебна година при издаване на карта и при всяко първо зареждане за съответния семестър на  учебната година, а при всяко следващо зареждане – срещу лична карта.  В началото на учебната година се допуска издаване/зареждане за един месец срещу уверение със записана съответна учебна година и лична карта - във всички пунктове за продажба на електронни карти;
 • учащи, притежаващи международна студентска идентификационна карта /ISIC/-картите се издават/зареждат срещу международна студентска идентификационна карта/ISIC/ - във всички пунктове за продажба на електронни карти;
 • докторантите редовно обучение във висши учебни заведения, с ректорат на територията на Столична община- картите се издават/зареждат по списък на докторантите, заверен от съответния ректорат и лична карта в пункт за продажба на пл. „Възраждане” № 1
 • всички ученици до 20-годишна възраст включително, учащи в училищата, намиращи се  на територията на Столична община, съгласно регистър на Министерството на образованието и науката -картите се издават/зареждат срещу лична карта и ученическа книжка или ученическа лична карта за съответната учебна година при издаване на карта и при всяко първо зареждане за учебната година, а при всяко следващо зареждане - срещу лична карта или ученическа лична карта. В началото на учебната година се допуска издаване/зареждане за един месец срещу служебна бележка със записана съответна учебна година и лична карта - във всички пунктове за продажба на електронни карти;
 • семеен пакет-ученическа карта за един месец за всички линии, закупена с едномесечна абонаментна карта  за всички линии, персонализирана по редовна тарифа за родител/настойник/попечител срещу Удостоверение за раждане на детето или документ за настойничество/попечителство. Абонаментните карти от пакета задължително се зареждат с един и същи период на валидност – във всички пунктове за продажба на електронни карти;
 • всички ученици от специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца и социалните учебно-професионални центрове в структурата на Столична община-картите се издават/зареждат по списъци от съответните специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца и социални учебно-професионални центрове, утвърдени от директорите им и дирекция „Социални дейности” на Столична община в пункт за продажба на бул. „Кн. Мария Луиза” № 86
 • един от родителите от приемно семейство с постоянен адрес на територията на Столична община -картите се издават/зареждат срещу лична карта и служебна бележка, издадена от  дирекция „Социални дейности” на Столична община - във всички пунктове за продажба на електронни карти;
 • наградените със званието "Почетен гражданин на София" - картите се издават/зареждат срещу документ за званието „Почетен гражданин на София” и лична карта в пункт за продажба на пл. „Възраждане” № 1
 • всички хора с увреждания с общи заболявания, получаващи пенсия, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община -във всички пунктове за продажба на електронни карти;
 • всички хора с увреждания до 18 годишна възраст с 50% и над 50% вид и степен на увреждане, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община - във всички пунктове за продажба на електронни карти;
 • незрящите хора, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община –във всички пунктове за продажба на електронни карти във всички пунктове за продажба на електронни карти;
 • всички хора с увреждания с диагноза "ГЛУХОТА", с постоянен адрес на територията на Столична община -във всички пунктове за продажба на електронни карти

Картите на електронен носител на хора с увреждания се издават/зареждат по списъци, изготвени от Дирекция "Социални дейности" на Столична община и лична карта на правоимащия (акт за раждане – за деца до 14 годишна възраст).

Придружителят може да пътува с превозния документ на правоимащия, когато го придружава. По изключение, без правоимащия, с превозния му документ може да пътува само единия от придружителите, чиито имена са отпечатани на повърхността на електронната карта.

Придружителят е пълнолетно лице с постоянна адресна регистрация на територията на Столична община.

ДРУГИ ПРЕФЕРЕНЦИИ:

1. Пенсионери, работили в системата на обществения транспорт - с електронна карта по образец

2. Правоимащи по чл.29, ал. 1, т.14 от наредбата – с електронна карта по образец

3. Право на пътуване с персонализирани карти по образец, единен за цялата страна, утвърден от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията имат:

 • ветераните от войните - картите на правоимащите се издават на  електронен и/или хартиен носител и се зареждат целогодишно за съответната календарна година, срещу удостоверение, издадено от Държавна агенция „Архиви” при Министерския съвет и личен паспорт или лична карта с постоянен адрес на територията на Столична община в пункт за продажба на пл. „Възраждане” № 1
 • военноинвалидите и военнопострадалите по чл. 17 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите - картите на правоимащите се издават на електронен и/или хартиен носител и се зареждат целогодишно за съответната календарна година, срещу книжка за военноинвалид или книжка за военнопострадал, издадена от Министерството на отбраната и личен паспорт или лична карта с постоянен адрес на територията на Столична община в пункт за продажба на пл. „Възраждане” № 1

 

 • държавните служители в Министерство на вътрешните работи -картите на правоимащите на електронен и/или хартиен носител се издават/зареждат целогодишно за календарната година, по заявка от Министерство на вътрешните работи в пункт за продажба на пл. „Възраждане” № 1
 • държавните служители в специализираното звено за охрана и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" на Министерство на правосъдието - картите на правоимащите на електронен и/или хартиен носител се издават/зареждат целогодишно за календарната година, по заявка от Министерство на правосъдието в пункт за продажба на пл. „Възраждане” № 1
 • държавните служители в Държавна агенция "Национална сигурност"- картите на правоимащите на електронен и/или хартиен носител се издават/зареждат целогодишно за календарната година, по заявка от Държавна агенция "Национална сигурност" в пункт за продажба на пл. „Възраждане” № 1
 • всички деца до 7-годишна възраст с адрес на територията на Столична община– картите се издават срещу акт за раждане / оригинал или копие / и документ за самоличност на родителя / настойника /, удостоверяващи възрастта на детето и неговия адрес в пунктовете за продажба на „Център за градска мобилност” ЕАД

 

Право на пътуване със служебна карта по образец имат органите за контрол съгласно Закона за движение по пътищата.