"Център за градска мобилност", поделение "Паркиране и мобилност" подписа договор по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

                      

 

Сертификат 

Обща информация за проекта

Договор за консултантски услуги

Договор за информационна табела

Договор по две обособени позиции

Договор за извършване на финансов одит

Договор за сертификация на система за управление на информационната сигурност 

 

 

 

Този документ е създаден по проект ЗМС-02-169/01.06.2011„Повишаване на конкурентноспособността на Центъра за градска мобилност чрез инвестиции в информационната сигурност”

Бенефициент: Център за градска мобилност ЕООД

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за градска мобилност ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган