ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ НА ППС, ПРЕВОЗВАЩИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

 

Разгледайте картата в пълен размер

На територията на Столична община, в паркингите общинска собственост - открити, покрити, подземни, многоетажни и от смесен вид се осигуряват определен брой места за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания.

На територията на Столична община в зоните с почасово платено паркиране, се осигуряват определен брой фиксирани и обозначени места за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания.

Схема на съществуващите парко места за паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в "Синя зона" за почасово платено паркиране на територията на гр. София.

Схема на съществуващите парко места за паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в "Зелена зона" за почасово платено паркиране на територията на гр. София.

Местата за паркиране са с възможно най-добър достъп от входовете и подходите към тях и се обозначават с пътен знак Д21 „Инвалид” и с плътна пътна маркировка с изобразен международния символ „Инвалид”.

Броят, разположението и обозначаването на местата за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания е указан в чл. 89 от НОДТСО.

Критериите и условията за определяне на правоимащи лица с увреждания за безплатно и денонощно паркиране на превозващо ги ППС върху специално определено и сигнализирано за тази цел място до сградата по настоящ адрес на правоимащите са указани в чл. 90 от НОДТСО.

Критериите за определяне на правоимащи лица при издаване на карти за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община са указани в чл. 91 от НОДТСО.

Картите на правоимащите лица, легитимиращи и удостоверяващи правото на преференциално паркиране на територията на Столична община се издават и преиздават от Кмета на Столична община.

Оперативната дейност по издаване и преиздаване на картите, както и тяхното активиране, деактивиране и контрол се осъществява от общинското дружество "Център за градска мобилност" ЕАД.

Видът на картите за преференциално паркиране, задължителната информация съдържаща се в тях и начина за обозначаване на ППС, превозващи хора с увреждания, при паркиране в зоните с режим на почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община са указани в чл. 95 от НОДТСО.

Контролът на паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания, се осъществява от служителите на СДВР и Столичен инспекторат или съвместно със служители на общинското дружество "Център за градска мобилност" ЕАД.

При неправомерно ползване на карта за преференциално паркиране на ППС, превозващо хора с увреждания, служителят на СДВР, Столичен инспекторат и/или на "Център за градска мобилност" ЕАД отнема картата, която се връща на органа издал същата.

Служителите на СДВР и Столичен инспекторат, съвместно със служители на общинското дружество "Център за градска мобилност" ЕАД извършват контролни проверки, доколко преференциалното паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания е извършено при спазване на нормативните изисквания, както и изискват и доказателства от водача на съответното ППС, за това, че е паркирано при присъствието на лицето - притежател на картата, с която същото ППС е обозначено. При установяване на несъответствие между картата и лицето, което я ползва и/или неправомерно ползване, служителя на Столичен инспекторат изземва картата, като нарушителя подлежи на санкция по общия ред. Иззетата карта се предава на органа, издал същата за връщане на притежателя.

При установено повторно неправомерно ползване на картата за преференциално паркиране, същата се изземва и се предава на органа, който я е издал за анулиране, като на лицето притежател на картата не се издава нова карта до срока на валидност на анулираната карта, но не по-малко от една година от датата на отнемането.

Редът и условията за осъществяване на контрола се регламентират със заповед на Кмета на Столична община.

Правоимащите лица заплащат цена за издаването и/или преиздаването на картата, в срока на валидност на същата. Размерът на сумата, която заплащат правоимащите се равнява на разходите по издаване на картата за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания и се определя с решение на столичния общински съвет.

При недостиг на паркоместа паркирането се извършва по реда на Раздел II.1 от НОДТСО.