ЛОКАЛНО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА ППС НА ЖИВУЩИТЕ В ЖИЛИЩНИ ИМОТИ, ПОПАДАЩИ В ЗОНИТЕ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ

 

За Ваше улеснение публикуваме информация относно най-често задаваните въпроси:

 

Кои лица имат право на локално платено паркиране:

 • физически лица, които управляват ППС и са собственици на жилищни имоти;
 • физически лица, които управляват ППС и са наематели на жилищни имоти;
 • физически лица, които управляват ППС и са които са членове на домакинството на собствениците или наемателите на жилищни имоти.

На какви условия трябва да отговаряте, за да получите право на локално платено паркиране:

 • жилищният имот да попада в зона за почасово платено паркиране;
 • имотът да е обособен като жилищен и да се използва за жилищни нужди;
 • лицето да е с постоянен адрес, идентичен с адреса на имота;
 • да управляват автомобил по силата на собственост или друго правно основание;
 • при условие, че управляват автомобил по силата на правно основание, различно от правно основание собственост, да са вписани в свидетелството за регистрация на автомобила в сектор С.3;
 • постоянният адрес на собственика или ползвателя на ППС да е идентичен с адреса, вписан в свидетелството за регистрация на ППС в сектори С 2.3 или С.3.

Необходимите документи за кандидатстване за получаване на винетен стикер, удостоверяващ право на локално платено паркиране се представят в ОРИГИНАЛ:

 • заявление по образец -  ТУК;
 • лична карта - за справка;
 • регистрационен талон на автомобила;
 • нотариален акт или друг документ, удостоверяващ собствеността на жилищния имот или договор за наем – за справка;
 • лицата, които управляват ППС по силата на право различно от правото на собственост представят документ, удостоверяващ валидно правно основание за ползване на автомобила;
 • документ, удостоверяващ собственост или съсобственост, в случай, че не сте вписан в документа, удостоверяващ собствеността на имота - удостоверение за  наследници, удостоверение за сключен граждански брак или др.;
 • декларация по образец за членство на домакинство по смисъла  на § 1, т. 2 от ДР на ДОПК, в случай че не сте собственик или наемател - ТУК.

Къде може да подадете своите заявление и документи:

 • офис "Възраждане" - на пл. "Възраждане" № 1;
 • офис "Будапеща" - на ул. "Будапеща" № 17, етаж 1;
 • ОНЛАЙН (При подаване на документи онлайн, моля обърнете внимание, че сканираните документи трябва да бъдат с размер максимум до 2 MB и формат - *PDF, *JPEG, *JPG или *PNG)

Какво трябва да направите след като изтече дванадесетмесечното право на локално платено паркиране:

В едномесечен срок преди изтичане на валидността на издадения Ви винетен стикер за локално платено паркиране, ако желаете отново да продължите да ползвате правото на локално платено паркиране, следва да подадете ново заявление по образец с необходимите документи за установяване на това право.

Каква цена трябва да заплатя, за да получа винетен стикер за локално платено паркиране:

 • за живущите в "Зелена зона" - 100 лв.  за дванадесет месеца или 10 лв. на месец за един автомобил на жилище,  за втори автомобил за домакинство в двоен размер, а за всеки всеки следващ в троен размер;
 • за живущите в "Синя зона" - 150 лв. за дванадесет месеца или 15 лв. на месец за един автомобил на жилище, за втори автомобил за домакинство в двоен размер, а за всеки всеки следващ в троен размер;
 • поредността на автомобила зависи от поредността на подаденото във времето заявление;
 • съсобствениците на имоти заплащат един и същ размер, като същият се определя в зависимост от поредността на подаденото заявление във времето (Пример: ако единият съсобственик подаде втори по време за домакинството заявление, то другият съсобственик ще заплати също двойния размер като първия, независимо дали се явява трети за домакинството).

Как мога да заплатя цената за винетен стикер:

 • в касата на дружеството, находяща се на ул. "Будапеща" № 17, пл. "Възраждане" № 1 или по банкова сметка, информация за която ще получите след одобрение на Вашето заявление от съответните длъжностни лица.
 • При условие, че желаете да заплатите в касата на дружествопто е необходимо да се съобразите с работното й време:

              понеделник - петък:      08:30 - 12:30 ч. и 13:00 - 17:00 ч.

              събота и неделя:           почивни дни

Какви са сроковете за  заплащане на цената за винетен стикер:

 • след одобрение в срок до 15 работни дни от датата на подаване на заявлението;
 • при помесечно заплащане на цената за едногодишния винетен стикер – до три работни дни, считано от крайната дата на предходно заплатения период;
 • при незаплащане в посочените срокове процедурата за издаване на винетен стикер се прекратява или се анулира издадения стикер.

Какво да направя, ако сменя своя автомобил в периода на валидност на издадения ми винетен стикер:

В рамките на валидност на Вашия винетен стикер за локално платено паркиране, можете да промените своето ППС, като за целта следва да отлепите винетния стикер от стария автомобил и да го представите заедно с регистрационния талон на новия автомобил. Нов винетен стикер ще Ви бъде издаден веднага без да дължите допълнителна такса за неговото издаване.

В какъв периметър мога да паркирам, след като получа своя винетен стикер за локално платено паркиране:

Имате право да паркирате своето ППС, в границите на конкретна подзона, от зоните за почасово платено паркиране, в която попада адресът на жилищния Ви имот - ТУК.

Телефони за допълнителна информация:

-          02/80 15 285

-          02/80 15 256

-          02/80 15 270

 

ВАЖНО!
Не е необходимо отлепването на изтичащите винетни стикери. Същите се активират автоматично за следващия дванадесет месечен период при постъпване на плащане на дължимата такса.

 

КАРТА НА ПОДЗОНИ ЗА ЛОКАЛНО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ


 

Може да разгледате картата в пълен размер - JPG формат.