Какво е режим на почасово платено паркиране?

От Наредба за организация на движението на територията на Столична община:

 

Раздел II
Режим на платено паркиране на ППС

Раздел II.1
Режим на почасово платено паркиране

(Изм. - Решение № 301 по Протокол № 14 от 12.06.2008 г., загл. изм. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., изм. с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г.)


Чл. 54. (Изм. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., Решение № 457 по Протокол № 22 от 13.09.2012 г., отм., нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г.) На улици, булеварди, площади и паркинги - публична общинска собственост, съобразно схеми за местоположението и обхвата, приети от Столичния общински съвет, със заповед на кмета на Столична община, съгласно предоставените му по закон правомощия, се въвежда режим на почасово платено паркиране на ППС. Върху разрешените за паркиране места на тротоари, се разрешава паркиране на ППС с допустима максимална маса до 2.5 тона и на микробуси и автобуси с до 12 пътнически места.

Чл. 55. (Изм. и доп. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., изм. - Решение № 457 по Протокол № 22 от 13.09.2012 г., отм., нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г.) Режимът на почасово платено паркиране е обособен в две зони: "Синя зона"- валиден в работни дни в часовия диапазон от 08.00 до 19.00 часа, събота - в часовия диапазон от 08.00 до 14.00 часа и "Зелена зона"- валиден в работни дни в часовия диапазон от 08.00 до 19.00 часа. Зоните са за самотаксуване от водачите на ППС, при заемане на място в същите и се различават по граници на обхват и условия за престой и паркиране, както следва:

  • "СИНЯ ЗОНА" - оградена от булевардите - "Христо Ботев", бул. "Тодор Александров", бул. "Княз Ал. Дондуков", бул. "Васил Левски", бул. "Ген. М. Д. Скобелев". Максимална продължителност на паркиране до 2 /два/ часа. По граничните булеварди посочващи обхвата на зоната, действа режим на почасово платено паркиране "Синя зона".
  • "ЗЕЛЕНА ЗОНА" - зоната извън описаните граници на "СИНЯ ЗОНА", оградена от булевардите и улиците - бул. " Княгиня Мария Луиза", ул. "Белоградчик", ул. "Веслец", ул. "Клокотница", ул. "Будапеща", ул. "Козлодуй", ул. "Константин Стоилов", бул. "Ген. Данаил Николаев", ул. "Проф. Милко Бичев", бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", бул. "Пенчо Славейков", бул. "България", бул. "Академик Иван Е. Гешов" ул. "Хан Пресиян", ул. "Здраве", бул. "Пенчо Славейков", бул. "Ген. Едуард И. Тотлебен", бул. "Ген. Михаил Д. Скобелев", ул. "Опълченска". Максимална продължителност на паркиране до 4 /четири/ часа. По граничните булеварди посочващи обхвата на зоната, действа режим на почасово платено паркиране "Зелена зона". Схемата за местоположението и обхвата на "Синя зона" и "Зелена зона" е съгласно Приложение № 9 на настоящата Наредба. ППС, за които е заплатено почасово платено паркиране в "Синя зона" могат да бъдат паркирани и в "Зелена зона".

Чл. 56. (Изм. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., отм., нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г.) Режим на почасово платено паркиране "Зелена зона" може да се въведе извън границите определени в чл. 55 за "ЗЕЛЕНА ЗОНА", когато е налице някое от следните условия:
- проблеми с паркирането;
- проблеми с организация на движението;
- голям брой нарушения на ЗДвП;
- предложение от районната администрация, общински съветници, граждани, стопански субекти и др.
За улиците с въведен с предишни решения на СОС режим на кратковременно платено паркиране "Синя зона", извън посочените в чл. 55 граници за "Зелена зона", се въвежда режим на почасово платено паркиране "Зелена зона".

Чл. 57. (Изм. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., отм., нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г.) Цената за 1 /един/ час паркиране в зоните за почасово платено паркиране се определя с решение на Столичния общински съвет. Общинският съвет може да определи цени за паркиране в зоните за почасово платено паркиране за месец, шест месеца и дванадесет месеца.

Чл. 58. (Доп. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., отм., нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г.)Удостоверяването на заплащането и контролът на действителното време на паркирането на автомобили в зоните за почасово платено паркиране се регламентират в заповедта по чл. 54 от настоящата наредба.

Чл. 59. (Отм., нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г.) Задължителното информационно съдържание на талоните за паркиране в зоните за почасово платено паркиране е както следва:
а) По периферията на талона са разположени отбелязвания за месец - изписани с римски цифри от I до XII; за ден от месеца - арабски цифри от 1 до 31; час на паркиране - арабски цифри от 8 до 18; минути - арабски цифри от 0 до 55 през петминутен интервал.
б) В горната част на талона текста - "Столична община", под него - "Център за градска мобилност".
в) Под текста - герба на Столична община и знака на "Център за градска мобилност", като холограмен стикер и серийния номер на талона.
г) Времетраенето на паркиране, стойността на талона и три последователни години - за валидност на талона.
д) Кратко описание на правилата за паркиране в зоните за почасово платено паркиране.
е) Талоните за паркиране в зоните за почасово платено паркиране са с минимум три нива на защита.

Чл. 60. (Отм., нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г.) Със заповедта по чл. 54 от настоящата наредба, кметът на Столична община може да въведе временни и постоянни ограничения при паркиране в зоните за почасово платено паркиране.

Чл. 61. (Отм., нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г.) Кметът на Столична община, в случаи на провеждане на заявени по съответен ред мероприятия от частен или обществен характер, може със заповед да закрива временно, частично или цялостно участъци от зоните за почасово платено паркиране.

Чл. 62. (Отм., нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г.) Началото и краят на действие на зоните за паркиране в режим на почасово платено паркиране се сигнализират с пътни знаци и табели, чрез които на водачите на ППС се указват условията за паркиране, като могат да се оборудват с камери за видео наблюдение, апарати за фото заснемане и да се обозначават с пътна маркировка.