Блокиране на неправилно паркирано ППС чрез техническо средство тип "скоба"

Блокиране на колелото на неправилно паркирано ППС, чрез използването на техническо средство тип "скоба”

 

ППС, което е паркирано в нарушение на чл. 54 и чл. 55 от НОДТСО, може да бъде принудително задържано чрез използването на техническо средство тип "скоба".

Оперативната дейност по използването и прилагането на техническото средство тип "скоба", таксуването на собствениците или упълномощените от тях водачи, както и освобождаването на блокираните ППС, се организира и осъществява от общинското дружество "Център за градска мобилност" ЕАД по ред и при условия, определени със заповед на кмета на Столична община, издадена на основание и в изпълненеие на чл. 167 и следващите от Закона за движението по пътищата.

Конструкцията на техническото средство тип "скоба" и начинът на поставянето й трябва да бъдат такива, че да не се нанасят повреди на ППС.

Забранява се повреждането на "скобата" и/или освобождаването й от други лица, освен от упълномощените за това. При повреждане на "скобата", преди освобождаването на ППС от упълномощените за това лица, отговорност за повредата носи собственикът на блокираното ППС.

Дължимите суми за принудително задържано ППС, чрез използването на техническо средство тип "скоба", от собствениците или упълномощените от тях водачи, се определят с решение на СОС.

При престояване на блокирано, с техническо средство тип "скоба" ППС, паркирано в зоната за почасово платено паркиране и/или описано със съобщение за неправилно паркирано, без заплащане, се заплаща еднократно сумата по чл. 126 от НОДТСО, заедно с дължимата сума за всеки час за почасово платено паркиране до края на работното време на съответната зона.

Освобождаване на принудително задържано ППС с техническо средство тип "скоба" се осъществява до 1 час от подаване на заявката от водача на ППС към тел. 070013233.

При изтичане на работното време на съответната зона за почасово платено паркиране, за деня, в работни дни от 18:00 до 19:00 ч., а в събота от 13:00 до 14:00 ч., същото ППС може да бъде преместено принудително по реда на чл. 118 от НОДТСО, като водачът или собственикът на ППС, освен сумите дължими по принудителното задържане, заплаща и разходите по принудителното преместване, транспортирането и паркирането.

Не се задържат принудително и не се отстраняват чрез принудително преместване автомобили със специален режим на движение с надпис "Полиция", автомобили на служба "Пожарна безопасност и защита на населението" и "Бърза помощ".

Допълнителна информация може да се получи на телефон 02/980 46 39  или  0887 344 634.